name

차량정보

노선정보
제목 GM대우 부품 고정노선
>> GM대우부품 노선 (5톤 윙바디)
- 지원지역 : 인천전체 / 대전전체 / 창원전체

- 운행구간 : 인천 ~ 부평 , 대전 , 창원

- 차종 :  5톤 윙바디

- 상세내용 : - GM대우부품 고정납품으로 안정적,장기적 근무가 가능한 노선
                  - 주간 업무 / 주 5일
                  - 상/하차 작업 없는 운전만
                  - 인천 ~ 부평, 대전, 창원
                  - 초보자,경력자 모두가능 (초보자는 연수진행)
                  - 단거리 , 중단거리 , 장거리 노선 선택가능  ※ 지원 시 지원 및 업무가능 유,무 확인바랍니다. ( 현 시점으로 마감된 일자리 有 )